ขอเชิญร่วมทำบุญ ครบ 7 รอบ 84 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนบ้านกองลม25650507133548
ประกาศโรงเรียนบ้านกองลม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 256525650207165222
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าและพนักงานบริการทั่วไป25650118142722
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าและพนักงานบริการทั่วไป25650116194541
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าและพนักงานบริการทั่วไป25650107151310
ประกาศ เรื่อง แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นตามรูปแบบ Online, On-Hand, On-Demand, ผ่านทางแอพพลิเคชั่น เช่น Line, Google Classroom, Google meet, Youtube หรือ แบบผสมผสาน (Hybrid) ตามลำดับ25641029091401
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดินการกุศล “ก้าวนี้เพื่อเด็กน้อยครั้ง 3 “ ประจำปีการศึกษา 256425641012143457
ประกาศ เรื่อง ขยายการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) วันที่ 20 – 30 กันยายน 256425640917100420
ประกาศเรื่อง ขยายเวลางดการจัดการเรียนการสอน On-site ตั้งแต่วันที่ 1-17 กันยายน 256425640830211904
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลางดการจัดการเรียนการสอน On-site ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 256425640801163851
ประกาศ เรื่อง ขยายการจัดการเรียนการสอนในชั้นปกติ (On-site)25640709180652
ประกาศงดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site)25640708131652
Previous
12
Next