ผ้าป่าสามัคคี 83 ปี โรงเรียนบ้านกองลม25640416113314
อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โค้ดดิ้งโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding)25640402154441