ประกาศ เรื่อง แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นตามรูปแบบ Online, On-Hand, On-Demand, ผ่านทางแอพพลิเคชั่น เช่น Line, Google Classroom, Google meet, Youtube หรือ แบบผสมผสาน (Hybrid) ตามลำดับ25641029091401
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลางดการจัดการเรียนการสอน On-site ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 256425640801163851
ประกาศ เรื่อง ขยายการจัดการเรียนการสอนในชั้นปกติ (On-site)25640709180652
ประกาศงดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site)25640708131652
ประกาศโรงเรียนบ้านกองลมเรื่องแจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)25640503152829
สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน25640104162847
ประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -1925631229140909
ประกาศวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ 11 ธันวาคม25631201002400