วันสถาปนาโรงเรียนบ้านกองลม ครบ 7 รอบ 84 ปี พร้อมทำบุญสร้างบันไดทางขึ้นศาลครูบาวงศ์และศาลพระภูมิ25650516185612
การประชุมผู้ปกครอง และประธานเครือข่าย ครั้ง1 12 พ.ค 6525650512181100
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 256525650408112214
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 256425650325201900
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)25650310193000
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-625650303173000
การอบรมยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง สู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (Coding in your area)25650221140437
วิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้25650218183000
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 625650212225528
มอบของที่ระลึก”กระปุกออมทรัพย์ A-School Bus”25650209225116
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ25650206200000
ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256425650119164437
Previous
1235
Next