การประชุมชี้แจงมาตรการเพื่อความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการ รถรับ-ส่งนักเรียน ของโรงเรียนบ้านกองลม จากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่25650921134500
การนิเทศติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร)25650920143131
นักเรียนรับทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระอาจารย์สมาน สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุปักกู่ข้าว25650830163000
โรงเรียนบ้านกองลม ต้อนรับโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม หลักสูตรฐานสมรรถนะ25650811173100
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 256525650811170600
ต้อนรับ นางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม25650805000523
ค่ายสืบสานลายศิลป์ถิ่นไตย25650804234737
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ25650727195053
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นาข้าว ณ สถานธรรมปลีกวิเวก อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ25650726193500
ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 256525650725214120
สพป.ชม.3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน25650723152203
กิจกรรม ถวายเทียน ประจำปี 256525650712172900
Previous
1237
Next