การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้วยการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

โรงเรียนบ้านกองลมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้วยการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรและการสอน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรม วันที่ 27-28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 70 ปี ทรงครองราชย์

27ธันวาคม 2564

Add Comment