การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนรูปแบบ On-Site เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด Covid-19 ในสถานศึกษา

15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 70 ปีด้วยโรงเรียนบ้านกองลม ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังติดตามและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านกองลม จึงได้เชิญ คุณมนัสนันท์ ศุทธิวัฒน์สกุล นักวิชาการสาธารณาสุข อำเภอเวียงแหง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ในการคัดกรองและประเมินนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน On-Site ประจำปีการศึกษา 2564

Add Comment