รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านกองลม รับสมัครนักเรียนในระดับอนุบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติ อนุบาล 2 เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 – 16 พฤษภาคม 2560
ประถมศึกษาปีที่ 1 เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 – 16 พฤษภาคม 2558

หลักฐานการรับสมัคร
1.ใบสมัครเข้ารับ (รับได้ที่โรงเรียนบ้านกองลม)
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง
3.สำเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง
4.ใบแสดงตัวตน สำหรับนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน
5.เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

สามารถยื่นเอกสารได้ที่ ห้องประชุม 70 ปี โรงเรียนบ้านกองลม
สอบถามเพิ่มเติม โทร 053-477063 หรือ 0826191097 ครูฐิติภัทร (ทะเบียน)
Facebook : โรงเรียนบ้านกองลม (ชมพูอ่อนหวาน)

Add Comment