การสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักการภารโรง

ด้วยโรงเรียน บ้านกองลม มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง

ชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักการภารโรง ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1S5-3F550U8Z-6lLBMjWAdpIgAzGQyGDs/view?usp=sharing

Add Comment