ประกาศ เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนบ้านกองลม ประจำการศึกษา 2567

ด้วยโรงเรียนบ้านกองลม มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลเพื่อสรรหาร้านค้าจำหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกองลม ปีการศึกษา 2567 โดยให้มีอาหารบริการจัดจำหน่ายได้อย่างมีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน

อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1BGxdiBy3APeyt86g63O1lpRTh7VGj1Ls/view?usp=sharing

Add Comment