ขอเชิญร่วมบุญสนับสนุนเสื้อก้าวนี้เพื่อเด็กน้อยปีที่ 5

โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา อ.เวียงแหง เพื่อช่วยเหลือเด็กน้อยผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่อ.เวียงแหง

ราคาตัวละ 200 บาท ติดต่อสั่งซื้อ/รับเสื้อได้ที่สำนักงานโรงเรียนบ้านกองลม (อาคาร 70ปี) โทร. 0643469943, 0968604465

Add Comment