วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านกองลม โดยนางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลมเป็นผู้อ่านสารจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านกองลม

Add Comment