นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายอภิรมย์ ผิวละออ รอง ผอ.สพป.ชม.3 พร้อมด้วย นางสาวศิพาณัฎฐ์ ใจสัตย์และนางสาวกิ่งกาญจน์ อินต๊ะปัญญา ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการ นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2566 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเชียงดาวและอำเภอเวียงแหง

Add Comment