📢ประกาศโรงเรียนบ้านกองลม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน🧹

📢ประกาศโรงเรียนบ้านกองลม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน 🧹

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง : แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
ขอบข่ายงาน : ทำความสะอาดอาคารและห้องน้ำ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ
สำนักงาน อาคาร 70 ปี โรงเรียนบ้านกองลม (ตึกสีชมพู) ระหว่างวันที่ 11 -30 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-477063 , 091-0760490

 • เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครต้องยื่นในวันสมัคร
  • (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5 X 2 นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
  • (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • (๔) สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  • (๕) ใบรับรองแพทย์ ตามแบบที่แพทย์สภากำหนด (ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
  • (๖) หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนสมรส, สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ
สำนักงาน อาคาร 70 ปี โรงเรียนบ้านกองลม
(ตึกสีชมพู)

ดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1lc7AxB-7xej1z75YS8VwZuQwusAHB79b/view?usp=sharing

Add Comment