การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 และการยื่นขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ วPA

เมื่อในวันที่ 25 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านกองลม นำโดย นางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลมกำหนดจัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะและประสบการณ์ตรงให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ผอ.ดร.จำเนียร ไตรมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูในโรงเรียนบ้านกองลม และตัวแทนครูในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงแหงใต้ ในประเด็น การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 และการยื่นขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ วPA โดยได้กระบวนการและพัฒนาตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 และการยื่นขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ วPA และพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Add Comment