ค่ายวิชาการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านกองลมได้จัดกิจกรรม ค่ายวิชาการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมใต้ร่มพระบารมี โดยเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ความรู้ ได้แก่ ฐานภาษาและการสื่อสาร ฐานทักษะชีวิต ฐาน STEM และฐานบิงโกธรรมะ โดยในแต่ละฐานนั้น นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความรู้จักระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง พัฒนาคนเองทางด้านวิชาการ ควบคู่กับการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำสู่การดำรงชีวิตในอนาคต ตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกองลม

Add Comment