กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองแหงใต้ ปีการศึกษา 2565

กิจรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองแหงใต้ โดยมี รร.บ้านเวียงแหง รร.บ้านกองลม รร.บ้านนามน รร.บ้านปางป๋อ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 23-24 ก.พ. 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านนามน อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

Add Comment