อบรมหุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านกองลมได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นายเกรียงไกร ปู่ยี่ ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ในการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างหุ่นยนต์ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 25 คน และมีงานแนะแนวจากโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Add Comment