การประชุมชี้แจงมาตรการเพื่อความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการ รถรับ-ส่งนักเรียน ของโรงเรียนบ้านกองลม จากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

สถานีตำรวจภูธรเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ โรงเรียนบ้านกองลม ในการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ กรณีเหตุการณ์เด็กนักเรียนถูกลืมไว้ในรถโรงเรียน โดยการประชุมชี้แจงเรื่องดังกล่าวร่วมกับครูฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้ประกอบการ รถรับ-ส่งนักเรียน ของโรงเรียนบ้านกองลม ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านกองลม

Add Comment