การนิเทศติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร)

นางนริสา พงษ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.3 คณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ได้มานิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนบ้านกองลม ได้ฟังการบรรยายสรุป และได้แนะนำ แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานตามโครงการ ณ ห้องนวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านกองลม

Add Comment