โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน

โครงการขยายผลการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน ระดับสถานศึกษาขึ้น ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากร ทางลูกเสือน้อมนําโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบําเพ็ญประโยชน์ ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยโรงเรียนบ้านกองลมได้นำตัวแทนลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านเวียงแหง

Add Comment