นักศึกษาปริญญาโท ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

นางประดับดวง ปานันท์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา วันที่ 6-17 มิถุนายน 2565 เป็นเวลา 10 วัน ณ โรงเรียนบ้านกองลม โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพองค์กรและระบบการบริหารงานในสถานศึกษา วิเคราะห์ระบบการวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ นิเทศงาน กาสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมไปถึงแนวทางแก้ไข การพัฒนางาน การปรับปรุงงานให้มีคุณภาพสูงขึ้น

Add Comment