ศึกษาดูงานโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม

นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

Add Comment