ขอเชิญร่วมทำบุญ ครบ 7 รอบ 84 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนบ้านกองลม

โรงเรียนบ้านกองลม ขอเชิญร่วมทำบุญ ครบ 7 รอบ 84 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนบ้านกองลม และร่วมทำบุญจัดสร้างบันไดทางขึ้นศาลเจ้าที่และศาลครูบาวงค์ เพื่อเป็นศิริมงคล และเป็นอนุสรณ์สถานคู่กับโรงเรียนบ้านกองลม สืบต่อไป

โดยท่านสามารถร่วมทำบุญและร่วมงาน ดังรายละเอียดตามแนบนี้

Add Comment