กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันที่ 3 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านกองลม นำโดยนายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีการผจญภัยตามฐานต่างๆ โดยมีวิทยากรคอยให้ความรู้นักเรียนอยู่ประจำฐาน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเดินทางไกล ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การทำงานเป็นทีม กิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุกประการ

Add Comment