การอบรมยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง สู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (Coding in your area)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง สู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (Coding in your area) ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านกองลม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมใต้ร่มพระบารมี โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมโค้ดดิ้งต่างๆ อาทิ กิจกรรม Internet of things กิจกรรม การออกแบบผังงาน และกิจกรรมการเขียนโปรแกรมบนบอร์ด kidbright

Add Comment