วิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้

การตรวจสอบ วิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือในการศึกษาหรือพัฒนาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดยนายเจษฎา ก้องสาคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวหทัยวรรณ สิงห์ใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ณ ห้องประชุม 70 ปี โรงเรียนบ้านกองลม

Add Comment