การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านกองลม ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ให้เป็นสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้าสนามสอบ และมี ศน.วรกันต์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ อ.เวียงแหง ซึ่งมี โรงเรียนบ้านเวียงแหง โรงเรียนบ้านกองลม โรงเรียนบ้านนามน โรงเรียนบ้านปางป๋อ และโรงเรียน ตชด.เบญจมะ 1 เข้ารับการทดสอบในครั้งนี้

Add Comment