การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงแหง ร่วมกับโรงเรียนบ้านกองลม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดใน ว9/2564 ในวันอาทิตย์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักเกณฑ์และใช้ในการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ว่าที่ร้อยเอกเสกสันต์ ครองสมบัติ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงแหง เป็นประธานในการอบรม นายวีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากร และมีนายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 70 ปี โรงเรียนบ้านกองลม

Add Comment