ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 นางจีระนันท์ กันป้อ หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงแหงใต้ พร้อมด้วย นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ณ โรงเรียนบ้านกองลม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

Add Comment