วันครู ประจำปี 2565

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาอําเภอเวียงแหง ได้จัดงานวันครูประจําปี พ.ศ.2565 ขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดพิธีเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู รณรงค์ให้สังคมเห็นความสําคัญของครูและระลึกถึงพระคุณครู

Add Comment