การอบรมตัวแทน การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และ ตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

ด้วย โรงพยาบาลเวียงแหง ได้กำหนดจัดการฝึกอบรม การตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ และอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อสามารถตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด – 19 เบื้องต้นได้ โดย มีตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านกองลม จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมอบรม คือ นายอนุพงศ์ ใจกว้าง ,นางสาวพรทิพย์ เงินสัจจา และนางสาวนงคราญ ไชยเรืองศรี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

การตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยมีคณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกองลม และผู้ใกล้ชิด เข้ารับการตรวจเชิงรุก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดกองลม

Add Comment