ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ร่วม พิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนบ้านเวียงแหง ตามโครงการความรับผิดชอบที่สหกรณ์ฯ มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2564 Corporate Social Responsibility (CSR) การทอดผ้าป่าสามัคคี ทอดถวาย ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเวียงแหง สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงแหง วันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

Add Comment