ประกาศ เรื่อง แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นตามรูปแบบ Online, On-Hand, On-Demand, ผ่านทางแอพพลิเคชั่น เช่น Line, Google Classroom, Google meet, Youtube หรือ แบบผสมผสาน (Hybrid) ตามลำดับ

ดูประกาศได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/129D2p0CbTt0CwR-a_J_9HK7eK9MGLYYY/view?usp=sharing

Add Comment