ฉีด วัคซีน

การฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านกองลม ได้รับวัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์-ไบออนเทค ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เข็ม 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 และเข็ม 2 วันที่15 พฤศจิกายน 2564

Add Comment