อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โค้ดดิ้งโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding)

ด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงแหงใต้ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกษา (โดยท่านพระครูปราการวรศาสน์) ได้จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โค้ดดิ้งโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านกองลม โดยมี นางนุชสรา ปานทองคำ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานในพิธืเปิด และนายเจษฎา ก้องสาคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่คณะครู แนวทางการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้งโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

และในวันที่ 1 เมษายน 2564 คณะพระอาจารย์ โรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกษา และ คณะครูโรงเรียนบ้านกองลม ได้รับการอบรมการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พอยส์ ขั้นสูง และแพลตฟอร์ม ระบบ Deep

Add Comment