อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนสมรรถนะผู้บริหารและครูสู่การจัดการศึกษาบนฐานแนวคิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม พร้อมทั้งคณะครูได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนสมรรถนะผู้บริหารและครูสู่การจัดการศึกษาบนมาตรฐานแนวคิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับฟังแนวทางดำเนินงานของโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม ร่วมกันวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรของโรงเรียน

Add Comment