การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลมและคณะกรรมการบริหาร ได้เป็นคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ประเมิน ทุกตัวชี้วัด ผ่านการนำเสนอในรูปแบบวีดีทัศน์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประเมินรูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัยยิ่งขึ้น และคณะครู ผู้ได้รับการประเมิน สามารถจัดทำวิดีทัศน์ งานนำเสนอของตนเองได้อย่างน่าสนใจ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล ปัญหา เทคนิค แนวทางในการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานในชั้นเรียนควบคู่กันไปด้วย

Add Comment