การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ของ นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม วันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 70 ปี ครองราชย์ โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่
1. นายพิเศรษฐ์ ไชยสุภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประธานคณะกรรมการ
2.ว่าที่ ร.อ.เสกสันต์ ครองสมบัติ ผอ.รร.บ้านเวียงแหง รองประธานคณะกรรมการ
3. นางสาวกุสุมาลย์ อินต๊ะแก้ว ผอ.รร.บ้านปางป๋อ/กตปน. กรรมการ
4. นางอำพร สาสัตย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
5. นายเจษฎา ก้องสาคร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อม สรุปผลการดำเนินงานภายในครึ่งปีหลัง (1 ตุลาคม 2563 ) ตาม 5 ตัวชี้วัด เพื่อเป็นหลักฐานในการประเมินได้แก่ ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นของ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 คือ ใช้พื้นที่เป็นฐาน สร้างนวัตกรรม นำเทคโนโลยี และสุดท้ายยังได้มอบทุนการศึกษาจากโครงการก้าวนี้เพื่อเด็กน้อย ปี 2 ให้แก่นักเรียนที่มีจิตอาสา พฤติกรรมดี การเรียนดี อีกด้วย

Add Comment