ร่วมพิธีสืบชะตาป่า ประจำปี 2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบชะตาป่า ณ ป่าชุมชนบ้านกองลม ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรภาคเอกชนในพื้นพี่ เพื่อที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำ แนวกันไฟ ภายใต้โครงการ ร่วมพลัง KICK OFF ไร้ฝุ่นควัน ประจำปีงบประมาณ 2564

Add Comment