ประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19

เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบาดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในขณะนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนบ้านกองลมรวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 จึงขอแจ้งคุณครูประจำชั้นทุกชั้นเรียนขอความร่วมมือแจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทางกลุ่มไลน์หรือช่องทางที่สามารถติดต่อได้ ดังนี้


๑.ให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า พร้อมพกเจลล้างมือ(ถ้ามี) เพื่อป้องกันเชื้อโรค หากพบว่ามีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้แจ้งครูประจำชั้น และรีบไปพบแพทย์ทันที
๒.ทำการตรวจวัดอุณหภูมิตอนเช้าก่อนเข้าเรียนทุกวันพร้อมบันทึกประวัติ ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการขอความกรุณาสวมหน้ากาก วัดไข้ เพื่อควบคุมและป้องกันโรค(จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง)
๓.คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ให้งดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID –19 หรือบริเวณที่มีคนหนาแน่น

Add Comment