โครงการ “ฝึกทักษะวิชาการด้านการอ่าน การเขียน การพูด วิชาภาษาไทยโดยเทคนิคโค้ดดิ้ง”

โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงเรียนบ้านกองลม โดยมีชื่อโครงการว่า โครงการ “ฝึกทักษะวิชาการด้านการอ่าน การเขียน การพูด วิชาภาษาไทยโดยเทคนิคโค้ดดิ้ง” ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 50 คน ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ถึง 2 สิงหาคม 2563 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรมได้แก่ ลีลาสุภาษิต (คิวอาร์โค้ดมีชีวิต) รู้เท่าทันสื่อ หนูมีเรื่องเล่า สรรสร้างคำ

รับชม ผลงานนักเรียนได้ที่ (คิวอาร์โค้ด)

Add Comment