บุคลากรโรงเรียนบ้านกองลม

null

นางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา บริหารการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขา ภาษาอังกฤษ

null

นางอาทิตยา สารอุยี่

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) วิทยาศาตร์ทั่วไป

null

นางจิรกาล สันธิ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  ประถมศึกษา

null

นางสาวเขมณิกา อมรศักดิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาพิเศษ

 

null

นางสุภาพ กิตติพรไพโรจน์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  การประถมศึกษา

null

นางสาววารณี แก้ววงศ์ษา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย

null

นายดุสิต สุริยะคำ

ตำแหน่ง ครู

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ดนตรีศึกษา

null

นางสาวฐิติภัทร จักร์คำ

ตำแหน่ง ครู

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

null

นางสาววสิตา เขียวอ่อน

ตำแหน่ง ครู

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

null

นางสาวรัตติกาล พรมวุฒิ

ตำแหน่ง ครู

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

null

นางสาวจุฑามณี หน่อตุ้ย

ตำแหน่ง ครู

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย

null

นางสาวธารารัตน์ กองทา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย

null

นางสาวกรรณิกา แซ่ย่าง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย

null

นางสาวธัญญารัตน์ จันทร์เอ้ย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาไทย

null

นางสาวญาณิศา เกตุรัตนสมบูรณ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) การสอนภาษาไทย

null

นางสาวสุพัตรา อิทธินิพัทธ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา)

null

นางสาววรรณชนก มานนท์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) นาฏศิลป์ไทยศึกษา

null

นางสาวนงคราญ ไชยเรืองศรี

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สังคมศึกษา

null

นางสาวทาริกา แสงโย

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
null

นายอิทธิพล กันทะนันท์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้อง กสทช.

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) พละศึกษา

null

นางสาวอริสรา นิลทเสน

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

อนุปริญญา การศึกษาปฐมวัย

นางสาวณัฐกานต์ ราชคม

ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
null

นายสมบัติ ลุงมน

ตำแหน่ง ช่างทั่วไป