บุคลากรโรงเรียนบ้านกองลม

null

นายเพิก พงษ์ไทย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) (การบริหารการศึกษา)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) (สังคมศึกษา)

null

นางอาทิตยา สารอุยี่

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) วิทยาศาตร์ทั่วไป

null

นางจิรกาล สันธิ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  ประถมศึกษา

null

นางสาวเขมณิกา อมรศักดิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาพิเศษ

 

null

นางสาวพรทิพย์ เงินสัจจา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ภาษาไทย

null

นางสุภาพ กิตติพรไพโรจน์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  การประถมศึกษา

null

นางสาววารณี แก้ววงศ์ษา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย

null

นางการเกตุ เสริมผ่อง

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1

ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

วิชาเอกภาษาไทย

 

null

นางสาวแสงดาว เรน่า

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 1

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) (การบริหารการศึกษา)

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) (การศึกษาปฐมวัย)

null

นายดุสิต สุริยะคำ

ตำแหน่ง ครู อันดับ ค.ศ.1

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ดนตรีศึกษา

null

นายอนุพงศ์ ใจกว้าง

ตำแหน่ง ครู อันดับ ค.ศ.1

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) พลศึกษา

null

นางสาวทิพย์วรรณ ภู่พิมล

ตำแหน่ง ครู อันดับ ค.ศ.1

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เกษตรศาสตร์

null

นางสาวนิภาพร บุญป้อ

ตำแหน่ง ครู อันดับ ค.ศ.1

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) นาฏศิลป์ไทย

null

นางสาวฐิติภัทร จักร์คำ

ตำแหน่ง ครู

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

null

นางสาววสิตา เขียวอ่อน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

null

นางสาวรัตติกาล พรมวุฒิ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

null

นางสาวจุฑามณี หน่อตุ้ย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย

null

นางสาวนงคราญ ไชยเรืองศรี

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สังคมศึกษา

null

นางสาวมนต์กานต์ รัตนัง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) พลศึกษา

null

นางภัสร์ชนกพร ยานะอนันต์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การศึกษาปฐมวัย

null

นางสาวอริสรา นิลทเสน

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

อนุปริญญา การศึกษาปฐมวัย

null

นายมานพ จริยา

ตำแหน่ง ช่างไม้ ชั้น 4

 

null

นายอิทธิพล กันทะนันท์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้อง กสทช.

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) พละศึกษา