ประวัติส่วนตัว

ชื่อ     นายเพิก  พงษ์ไทย      ชื่อเล่น  เพิก


วันเดือนปีเกิด         วันเสาร์ที่  ๒๖
…………………………. พฤษภาคม
…………………………. พ.ศ. ๒๕๒๗


สัญชาติ  ไทย          ศาสนา  พุทธ


ที่อยู่ปัจจุบัน            ๘๗/๒ หมู่ที่  ๖
…………………………. ต.ไชยสถาน อ.สารภี
…………………………. จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐


โทรศัพท์                081 – 1645574


E-Mail                   perk227@gmail.com


คติประจำใจ           “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  จังหวัดแพร่


ปริญญาตรี  
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) (สังคมศึกษา)  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ปริญญาโท 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) (การบริหารการศึกษา)  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ   นายเพิก        พงษ์ไทย      ชื่อเล่น  เพิก


วันเดือนปีเกิด        วันเสาร์ที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๗


สัญชาติ  ไทย        ศาสนา  พุทธ


ที่อยู่ปัจจุบัน         ๘๗/๒ หมู่ที่  ๖  ตำบลไชยสถาน  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๔๐


โทรศัพท์              081 – 1645574


E-Mail               perk227@gmail.com


คติประจำใจ         “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา


โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
จังหวัดแพร่

ปริญญาตรี


ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
(สังคมศึกษา)  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท


ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
(การบริหารการศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการรับราชการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประสบการณ์ การอบรม การศึกษาดูงาน

 • ผ่านหลักสูตรการนำเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผ่านหลักสูตรครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมสันติภาพ และมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ (A.T.C.) รุ่นที่ 900/2563

ประสบการณ์การบริหารงานสถานศึกษา

 • ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกองลม
 • กรรมการบริหาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 • หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 • หัวหน้างานกิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 • หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 • หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย (งานองค์การนักเรียน) โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
 • หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
 • หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
 • หัวหน้างานวัดและประเมินผล โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
 • หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
 • หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา

รางวัลและผลงานดีเด่น

 • รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2562
 • รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรี สพป.เชียงใหม่ เขต 3” ประจำปี 2563
 • รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดีเด่น ประจำปี 2563 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
 • รางวัลประกาศนียบัตร ระดับดีเยี่ยม ในการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกองลม ประจำปีการศึกษา 2562 จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี