เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนบ้านกองลม ตั้งขึ้นเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 โดยทางราชการแต่งตั้งให้นายบุญมี ศรีอำภา มาเปิดทำการสอนครั้งแรกที่ศาลาวัดกองลม ปี พ.ศ. 2487 ได้ย้ายอาคารเรียนมาปลูกสร้างใหม่ทางทิศตะวันออกของถนนบ้านกองลม (อยู่ทางทิศเหนือของที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน)

ปี พ.ศ. 2487 ได้ย้ายอาคารเรียนมาปลูกสร้างใหม่ทางทิศตะวันออกของถนนบ้านกองลม (อยู่ทางทิศเหนือของที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน)

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านกองลม

ที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
วันรับตำแหน่ง วันย้าย
1 นายบุญมี ศรีอำภา 1 พ.ค.2481 2481 ครูใหญ่
2 นายสิงห์ ขุนประคำ 2481 2482 ครูใหญ่
3 นายดวงดี  บุญช่วย 2482 2485 ครูใหญ่
4 นายจำรัส  บุญวงค์ 2485 2487 ครูใหญ่
5 นายเขียว  สุวรรณเลิศ 2487 2495 ครูใหญ่
6 นายดวงดี  บุญช่วย 28 พ.ค.2495 มิ.ย.2496 ครูใหญ่
7 นายสนอง  เยื้องกาย 12 มิ.ย.2496 มิ.ย.2498 ครูใหญ่
8 นายสวัสดิ์  สนธิ 26 มิ.ย.2498 22 พ.ค.2508 ครูใหญ่
9 นายบุญช่วย ดอกเกี๋ยง 30 ก.ย.2518 2526 ครูใหญ่
10 นายวิรัตน์  คำใจใส่ 24 มี.ค.2526 2526 ครูใหญ่
11 นายสุนทร  พินทอง 2526 1 มิ.ย.2531 ครูใหญ่
12 นายสุรชัย  ปวีณเกียรติคุณ 6 ก.ค.2531 17 พ.ย. 2531 อาจารย์ใหญ่
13 นายสมบูรณ์  แสนดวงดี 24 มี.ค.2532 19 พ.ย.2533 อาจารย์ใหญ่
14 นายเสรี  วุฒิลักษณ์ 18 พ.ค.2534 24 ต.ค.2534 อาจารย์ใหญ่
15 นายอารีย์  สามารถ 13 พ.ย. 2534 2 ต.ค.2535 อาจารย์ใหญ่
16 นายสิทธิพร  นันตาวงค์ 2 ต.ค.2535 15 ต.ค.2536 อาจารย์ใหญ่
17 นายประชัน  เอี่ยมวัน 15 ต.ค.2536 7 ม.ค.2537 อาจารย์ใหญ่
18 นายพิสัณห์  ปัญญาฟู 7 ก.พ. 2537 14 มี.ค.2538 อาจารย์ใหญ่
19 นายประสิทธิ์  จำปา 15 พ.ค.2538 8 ม.ค.2539 อาจารย์ใหญ่
20 นายเดช  ทองเหลี่ยม 9 ก.พ.2539 13 พ.ค.2542 อาจารย์ใหญ่
21 นายสิงห์คำ  จริยา 23 ธ.ค.2542 30 ก.ย.2560 ผู้อำนวยการฯ
22 นางจารุพรรณี  กิตติพรไพโรจน์ 1 ต.ค.2560 30 มี.ค.2561 รก.ผู้อำนวยการฯ
23 ว่าที่ รอ.เสกสันต์  ครองสมบัติ 1 เม.ย.2561 28 ก.พ.2562 รก.ผู้อำนวยการฯ
24 นายเพิก  พงษ์ไทย 1 มี.ค. 2562 จนถึงปัจจุบัน ผู้อำนวยการฯ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านกองลม มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ  ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ
  2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
  3. ส่งเสริมให้นักเรียนใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสรางการมีส่วนร่วมและความ รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย

  1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
  3. นักเรียนใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

อัตลักษณ์

“ ชมพูอ่อนหวาน ”

เอกลักษณ์

“ บรรยากาศร่มรื่น  สดชื่นมีความสุข ”

สีประจำโรงเรียน

“ ชมพู – ขาว ”

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ข้อมูลที่ติดต่อโรงเรียนบ้านกองลม

โรงเรียนบ้านกองลม ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

เลขที่ : 291 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350
โทรศัพท์ : 053-477063
E-mail : bankonglomschool@konglom.ac.th